Over de NVNC en natuurcoaching

De Nederlandse Vereniging voor Natuurcoaches

De NVNC behartigt de belangen van natuurcoaches in Nederland, fungeert als platform om natuurcoaches met elkaar te verbinden 
en faciliteert in het uitvoeren en verder ontwikkelen van het beroep natuurcoach en het verder zichtbaar maken van het vakgebied natuurcoaching.

We doen dit onder andere door het organiseren van ledenevenementen, het informeren over evenementen waarbij de verbinding met de natuur wordt opgezocht, het delen van nieuws en kennis op het gebied van natuurcoaching, en het aangaan van samenwerkingen om de bewustwording van natuur en gezondheid verder te bevorderen. 

 

Wat is natuurcoaching?

Natuurcoaching is een manier van coaching waarbij degene die gecoacht wordt, de coach en de natuur alle drie een gelijkwaardige rol spelen. Het draait hierbij om eenvoud en directe ervaringen buiten in de natuur. Een natuurcoach laat zich leiden door de natuurlijke omgeving en gebruikt de elementen ervan om jou te begeleiden.

Wat kun je verwachten van natuurcoaching?
– Je krijgt duidelijkheid en inzichten op thema’s in je leven.
– Je wordt aangemoedigd in je persoonlijke groei en ontwikkeling.
– Het helpt je je emoties in evenwicht te brengen.
– Je herontdekt een natuurlijke gemoedstoestand.
– Het geeft je innerlijke rust, verbondenheid en vitaliteit.

Hoe werkt dit in de praktijk?
– Metaforen en symbolen worden gebruikt, zoals de vergelijking tussen mensen en bomen met hun wortels, of de cycli van de seizoenen.
– Natuurlijke objecten, zoals stillevens of materialen uit de natuur, spelen een inzichtgevende rol.
– Oude wijsheden uit verschillende culturen worden geïntegreerd.
– De energie van de natuur, zoals het creatieve vermogen en de helende kracht ervan, wordt ingezet.
– De natuur fungeert als waardevolle spiegel voor persoonlijke thema’s.
– In de natuur krijg je de kans om je gedrag of overtuigingen te onderzoeken, te verkennen en desgewenst te veranderen.

Elementen van natuurcoaching:
– Het proces verloopt deels organisch en is gebaseerd op wat de natuur en jouw intuïtie naar voren brengen.
– Mensen zijn een integraal onderdeel van de natuur.
– De natuur helpt je om in contact te komen met je innerlijke zelf en jouw eigen natuurlijke wijsheid
– Verschillende landschappen worden ingezet om verschillende ervaringen op te kunnen doen.
– Er kan ofwel gewandeld worden ofwel gecoacht worden op een plek in de natuur of in natuurrijke plekken in de stad (bijvoorbeeld een park).
– Natuurcoaching kan zowel individueel als in groepen worden toegepast.

 

Onze kernwaarden

  • Natuur zijn
  • Aanwezig zijn
  • Holistisch zijn
  • Waardevol zijn

 

 

Focusgebieden

Onze focusgebieden hebben voortdurend de aandacht in het contact met (potentiële) leden, met de (potentiële) klanten van (potentiële) leden, met opleidingsinstituten op het gebied van natuurcoaching, met (potentiële) samenwerkingsverbanden, en met overige betrokkenen in het veld van natuurcoaching.

Verbinding

Een van de belangrijkste drijfveren van een vereniging is het verenigen en verbinden van de leden en de mensen om de leden en de vereniging heen. Door het verenigen kunnen de krachten van individuele natuurcoaches gebundeld worden om het beroep natuurcoaching verder op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen. Door het verbinden kunnen individuele natuurcoaches ervaringen uitwisselen, van elkaar leren, verder groeien, en elkaar ontmoeten met natuurcoaching als gemeenschappelijk interesse- en vakgebied.

Zichtbaarheid

Om datgene waar de vereniging trots op is -namelijk de mogelijkheden die natuurcoaching kan bieden- uit te dragen, is zichtbaarheid een belangrijk onderwerp om invulling aan te geven. Door het vakgebied natuurcoaching op een positieve manier meer bekendheid te geven kan dit zowel de gunstige effecten van de natuur op het brengen van verheldering bij het coachen, als de vraag naar -en het aanbod van- natuurcoaches, verder doen toenemen.

Invloed natuur

Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, speelt de mate waarin het aanwezig zijn in de natuur verheldering kan bieden bij een coachingstraject een essentiële rol voor de vereniging, haar leden, en de (potentiële) klanten van haar leden. Hierbij wordt uitgegaan van een relatie tussen het aanwezig zijn in de natuur en de ruimte die dit kan geven voor innerlijke rust en groei.

Beroepsontwikkeling

Naarmate het beroepsgebied natuurcoaching zich verder ontwikkeld, kan dit vragen om ook verder richting te geven aan het verder professionaliseren, verdiepen, en vormgeven van de kwaliteit van het beroepsgebied. Hoewel dit vanuit natuur oogpunt organisch kan groeien, is het verstandig om hier als vereniging over na te denken, over te discussiëren, en hierover de dialoog aan te (blijven) gaan met de leden, (potentiële) klanten van de leden, en andere betrokkenen. Zaken als ethiek, transparantie, een veilige omgeving waarin de coaching plaatsvindt, verdiepingen binnen het vakgebied, en een kwaliteitsvisie, zijn hier mogelijke voorbeelden van.

Activiteiten 

Informeren en vertegenwoordigen

Een belangrijke activiteit van de NVNC is het verstrekken van mededelingen en informatie over (actuele) onderwerpen, evenementen, en dilemma’s die natuurcoaches aangaan. Dit wordt name aangeboden via de website, de nieuwsbrief, en (leden)evenementen.

Daarnaast is een activiteit van de NVNC om haar leden te vertegenwoordigen en de belangen van natuurcoaches in Nederland te behartigen.

Samenbrengen en interactie faciliteren

De NVNC zal activiteiten gaan ontplooien om het onderling contact en samenwerking tussen haar leden en natuurcoaches in het algemeen te bevorderen. Verder tracht de NVNC om overleg tussen de verschillende betrokkenen binnen het speelveld waarin natuurcoaches hun beroep uitvoeren te bevorderen. Tenslotte zal de NVNC contacten gaan leggen met mogelijk nieuwe betrokkenen van buiten het speelveld waarin natuurcoaches hun beroep uitvoeren waar dit van waarde kan zijn voor het vakgebied.

Zichtbaarheid en bewustwording bevorderen

De NVNC wil de bekendheid van het beroep natuurcoach en de mogelijkheden die natuurcoaching biedt verdere bekendheid geven aan het grote publiek. Een afgeleide hiervan is het vergroten van het bewustzijn over de positieve invloed die het aanwezig zijn in de natuur kan hebben op innerlijke rust en groei. Voorbeelden om dit te bereiken is het delen en verder onder de aandacht brengen van positieve ervaringen met natuurcoaching, kennis en onderzoeken vanuit de wetenschap over dit onderwerp, en samenwerkingen aangaan met organisaties die zich ook bezighouden met bewustwording rond dit onderwerp.

 

Adviseren en faciliteren in beroepsontwikkeling en ontwikkelen van een kwaliteitsvisie

De NVNC zal gaan ondersteunen in de beroepsuitoefening en het ondernemerschap van natuurcoaches. Op het gebied van ondernemerschap zal de NVNC onder andere verwijzen naar opleiders waar het onderdeel ondernemerschap wordt belicht. Verder zal de NVNC een kwaliteitsvisie trachten te ontwikkelen, zonder zich daarbij toe te leggen op kwaliteitsregistratie. Voor dit laatste zal verwezen worden naar coachings instanties, organisaties, en/of verenigingen die kwaliteitsregistratie als een van de hoofdactiviteiten aanvoeren.

Over de NVNC

Meer over de Nederlandse Vereniging voor Natuurcoaches

Missie en Visie

Bestuur NVNC

Lid worden

Contact